คณะผู้บริหาร


นายคมสันต์  ชุมอภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 


            นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

         

    

  นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
แผนและงบประมาณ

                 

          นายวิชิต  เถาว์เมฆ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

                

         นายบัณฑิต ฤกษ์ศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

 

                      
                   นายมนตรี  อาจมนตรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
          
            นายสาคร  ชำนาญพล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
            
         นายยรรยง  ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
         
        นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ