คณะผู้บริหาร


นายคมสันต์  ชุมอภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 


            
นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
แผนและงบประมาณ

                 

         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

                

         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

                      
                   นายมนตรี  อาจมนตรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
          
            นายสาคร  ชำนาญพล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
            
         นายยรรยง  ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
         
        นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
       นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
      นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
แผนและงบประมาณ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ