คณะผู้บริหาร


นายสุริยา ห่มขวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ
       นางสาวศิรินประภา  กงชา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
          นายประยุทธ คำจันลา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
                      
นายมนตรี  อาจมนตรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
          
นายสาคร  ชำนาญพล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
            
นายยรรยง  ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
         
นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
นางจันทร์ทิพย์  ลอยเมฆ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
แผนและงบประมาณ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ