บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางวัลลยา โคตรนรินทร์ ครู อันดับ คศ.๓

นายสุทธี พวงมาลัย ครู อันดับ คศ.๓ นางสุภัทรา นิธิรุจโรจน์ ครู อันดับ คศ.๓
นายอธิวัต วโรพัฒน์ ครู อันดับ คศ.๓ นายธารา ศศิวรกานต์ ครู อันดับ คศ.๓

นางนงนุช ฐากุลธเนศ ครู อันดับ คศ.๓

นางเณศรา ยานะสาร ครู อันดับ คศ.๓
นางนิตินันท์ รักแพทย์ ครู อันดับ คศ.๓ นางศิรินประภา-กงชา ครู อันดับ คศ.๓
นายชัชชัย พระราช ครู อันดับ คศ.๒ นางสาวรัชนีพร พลเทพา ครู อันดับ คศ.๑
นางสาวเกษร มโนสัย ครู อันดับ คศ.๑ นางสาวจินต์จุฑา จันทเก ครูผู้ช่วย
>นางสาวชญาณิศา นมัสศิลา ครูผู้ช่วย นางสาวจุรีมาศ จำปาพันธ์ ครูอัตราจ้าง
นายชิดชนก รัตนดารา ครูอัตราจ้าง นางสาวผกามาศ อุ่นสา ครูอัตราจ้าง
นางสาวพรวิลัย บุญสถิตย์ ครูอัตราจ้าง