บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางยุภาพร พรมแก้วมาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางยุภาพร พรมแก้วมา ครู อันดับ คศ.๓

 

นางฉวีวรรณ ทองแย้ม

นางฉวีวรรณ ทองแย้ม ครู อันดับ คศ.๓

นางเกศราภรณ์ ประเสริฐไทย

นางเกศราภรณ์ ประเสริฐไทย ครู อันดับ คศ.๓

นางญาณินี พวงมาลัย นางญาณินี พวงมาลัย ครู อันดับ คศ.๓

นางวิไลภรณ์ สุขยืนนางวิไลภรณ์ สุขยืน ครู อันดับ คศ.๓

นางกัณฑิมา  พาลี ครู อันดับ คศ.๓ นางมลฤดี บุญเกาะนางมลฤดี บุญเกาะ ครู อันดับ คศ.๓
นางมาลัยกาญจน์ รามปาน

นางมาลัยกาญจน์ รามปาน ครู อันดับ คศ.๒

นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย

นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย ครูอันดับคศ.๒

นางวัชราภรณ์ แสงพันธ์นางวัชราภรณ์ แสงพันธ์ ครู อันดับ คศ.๓

นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์ ครู อันดับ คศ.๒

นางสาวสุพรรณี แสนจู นางสาวสุพรรณี แสนจู ครู อันดับ คศ.๑ นายจรัส ราชชารีนายจรัส ราชชารี ครูผู้ช่วย
นางสาวชุลีวรรณ สุขโข ครูผู้ช่วย นางสาวชนิกานต์ ปนรัตน์ ครูผู้ช่วย
นางสาวรติรส  วรรณ์คำ  ครูผู้ช่วย นางสาวอุบลวรรณ  โสภา  ครูผู้ช่วย
นางสาวจีรนันท์  ภาคพรหม ครูผู้ช่วย นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร ครูอัตราจ้าง
นางสาวภูษณิศา ภูตาเลิศ ครูอัตราจ้าง