บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกัณฑิมา พาลี ครู อันดับ คศ.๓

นางจุไรวรรณ เคนโยธา ครู อันดับ คศ.๓ นางญาณินี พวงมาลัย นางญาณินี พวงมาลัย ครู อันดับ คศ.๓
นางฉวีวรรณ ทองแย้ม

นางฉวีวรรณ ทองแย้ม ครู อันดับ คศ.๓

นางเกศราภรณ์ ประเสริฐไทย

นางเกศราภรณ์ ประเสริฐไทย ครู อันดับ คศ.๓

นางวิไลภรณ์ สุขยืนนางวิไลภรณ์ สุขยืน ครู อันดับ คศ.๓ นางมลฤดี บุญเกาะนางมลฤดี บุญเกาะ ครู อันดับ คศ.๓
นางยุภาพร พรมแก้วมานางยุภาพร พรมแก้วมา ครู อันดับ คศ.๓ นางวัชราภรณ์ แสงพันธ์นางวัชราภรณ์ แสงพันธ์ ครู อันดับ คศ.๓
นางมาลัยกาญจน์ รามปาน

นางมาลัยกาญจน์ รามปาน ครู อันดับ คศ.๒

นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย

นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย ครู อันดับ คศ.๒

นางสาวสุพรรณี แสนจู นางสาวสุพรรณี แสนจู ครู อันดับ คศ.๑ นายจรัส ราชชารีนายจรัส ราชชารี ครูผู้ช่วย
นางสาวชุลีวรรณ สุขโข ครูผู้ช่วย นางสาวชนิกานต์ ปนรัตน์ ครูผู้ช่วย
นางสาวภูษณิศา ภูตาเลิศ ครูอัตราจ้าง นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร ครูอัตราจ้าง