บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางจินตนา เถาว์เมฆ ครู อันดับ คศ.๓

นายชูศักดิ์ ปฐพีโชค ครู อันดับ คศ.๓ นางวิยะดา ปฐพีโชค ครู อันดับ คศ.๓
นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์ ครู อันดับ คศ.๓ นายมนตรี อาจมนตรี ครู อันดับ คศ.๓
นายวิระ วรรณสิงห์ ครู อันดับ คศ.๓ นายพิฑูรย์ โสภา ครู อันดับ คศ.๓
นายกญพัทธ์ ศรีคราม ครู อันดับ คศ.๓ นายประจักษ์ ภูมิเวียงศรี ครู อันดับ คศ.๓
นางธนาภรณ์ วรรณสิงห์ ครู อันดับ คศ.๓ นางพักตร์วิภา พาเบ้า ครู อันดับ คศ.๓
นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์น.ส.สิริญญา บาลธนะจักร์ ครู อันดับ คศ.๒ นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจนายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ ครู อันดับ คศ.๒
นางปิยวรรณ พระราชนางปิยวรรณ พระราช ครู อันดับ คศ.๒ น.ส.ชวาลา น้อยหมากหญ้า ครูอันดับ คศ.๒
นางสาววัชรา หงษ์เวียงนางสาววัชรา หงษ์เวียง ครู อันดับ คศ.๒ นายพิชิตชัย มโนสัย ครู อันดับ คศ.๒
นางสาวสมนึก สิมพงษ์นางสาวสมนึก สิมพงษ์ ครู อันดับ คศ.๑ นายสถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา ครู อันดับ คศ.๑
นางสาวศมนกานต์ คำมูล ครู อันดับ คศ.๑ นางสาวปวิตา ดรหลักคำ ครูผู้ช่วย
นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์ ครูผู้ช่วย นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี พนักงานราชการ
นายต้นตระกูล จิตรัตน์พิพัฒน์ ครูอัตราจ้าง