บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางจินตนา เถาว์เมฆ ครู อันดับ คศ.๓

 

 

 

นางพรทิพย์ ชาญวิรัตน์ ครู อันดับ คศ.๓ นายมนตรี อาจมนตรี ครู อันดับ คศ.๓
นายวิระ วรรณสิงห์ ครู อันดับ คศ.๓ นายพิฑูรย์ โสภา ครู อันดับ คศ.๓
นายกญพัทธ์ ศรีคราม ครู อันดับ คศ.๓ นายประจักษ์ ภูมิเวียงศรี ครู อันดับ คศ.๓
นางธนาภรณ์ วรรณสิงห์ ครู อันดับ คศ.๓ นางพักตร์วิภา พาเบ้า ครู อันดับ คศ.๓
นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์น.ส.สิริญญา บาลธนะจักร์ ครู อันดับ คศ.๓ นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจนายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ ครู อันดับ คศ.๒
นางปิยวรรณ พระราชนางปิยวรรณ พระราช ครู อันดับ คศ.๓ น.ส.ชวาลา น้อยหมากหญ้า ครูอันดับ คศ.๒
นางสาววัชรา หงษ์เวียงนางสาววัชรา หงษ์เวียง ครู อันดับ คศ.๓ นายพิชิตชัย มโนสัย ครู อันดับ คศ.๓
นางสาวสมนึก สิมพงษ์นางสาวสมนึก สิมพงษ์ ครู อันดับ คศ.๑ นายสถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา ครู อันดับ คศ.๑
นางสาวศมนกานต์ คำมูล ครู อันดับ คศ.๒ นางสาวปวิตา ดรหลักคำ ครู อันดับ คศ.๑
นางวรรณกร สุวรรณรอ ครู อันดับ คศ.๓ นางสาวสรัญญา พินาธุวงค์ ครู อันดับ คศ.๑
นางสาวรัติกาล แก่นบุดดี พนักงานราชการ
  • งานคอมพิวเตอร์

นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร  ครู อันดับ คศ.๓

 

นายสาคร ชำนาญพล ครู อันดับ คศ.๓ นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็งนางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง ครู อันดับ คศ.๒
นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษานายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา ครู อันดับ คศ.๒ นายจารุวัฒน์ บ่อดินดำนายจารุวัฒน์ บ่อดินดำ ครู อันดับ คศ.๑
นายวิเศษ  วชิรวัตถานนท์ ครูผู้ช่วย นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์ พนักงานราชการ