บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.สุทธิดา ทองยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ว่าที่ ร.ต.สุทธิดา ทองยา ครู อันดับ คศ.๒

นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์ ครู อันดับ คศ.๓ นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ ครู อันดับ คศ.๑
นายวีรชัย ทิพยอาสน์นายวีรชัย ทิพยอาสน์ ครู อันดับ คศ.๑ นางพิชญา หัศจรรย์นางพิชญา หัสจรรย์ ครูผู้ช่วย
นายวิรวัฒน์ ฉัตรวิโรจน์นายวิรวัฒน์ ฉัตรวิโรจน์ ครูอัตราจ้าง นางสาวณิพิสกุญช์ ธนาวุฒิธนภูมิ น.ส.ณิพิสกุญช์ ธนาวุฒิธนภูมิ ครูอัตราจ้าง