บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสุพัฒน์ เพิ่มพร ครู อันดับ คศ.๓

นางกมลวรรณ สิมมาคำ ครู อันดับ คศ.๓ นางสาวณัฏฐินี ลีปานางสาวณัฏฐินี ลีปา ครู อันดับ คศ.๓
นางทิววรรณนางทิวาวรรณ หล้าอภัย ครู อันดับ คศ.๓ นางจุฬาลักษณ์ การอรุณ ครู อันดับ คศ.๓
นายอุทัย สรรพสมบัตินายอุทัย สรรพสมบัติ ครู อันดับ คศ.๒ สังเวียน หมื่นศรีนายสังเวียน หมื่นศรี ครู อันดับ คศ.๒
นางนกแก้ว ยอดสุวรรณนางนกแก้ว ยอดสุวรรณ ครู อันดับ คศ.๒ นางอุบลวรรณ พรรณขาม ครู อันดับ คศ.๒
นางสาวแคธริยา บุญทวี ครู อันดับ คศ.๒ นายธนเดช ศิริสุนทรนายธนเดช ศิริสุนทร ครู อันดับ คศ.๑
นางสาวจันทร์จิรา นิยมบุญนางสาวจันทร์จิรา นิยมบุญ ครู อันดับ คศ.๑ นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์ ครู อันดับ คศ.๑
นายพรพจน์ นฤมล ครูผู้ช่วย นางสุพัตรา จันทวัน นางสุพัตรา จันทวัน ครูผู้ช่วย
นายประภาส โทราช ครูอัตราจ้าง