บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย2

นางสุนิสา สำราญวงษ์


นางสุนิสา สำราญวงษ์ ครู อันดับ คศ.๓
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอรอาภา หาญวระ ครู อันดับ คศ.๓ นางอรพินท์ จิตรัตน์พิพัฒน์นางอรพินท์ จิตรัตน์พิพัฒน์ ครู อันดับ คศ.๓
นางสุกัญญา เสาร่อน ครู อันดับ คศ.๓ นางปราณี วโรพัฒ์นางปราณี วโรพัฒน์ ครู อันดับ คศ.๓
นางรุ่งอรุณ นนทะโคตรนางรุ่งอรุณ นนทะโคตร ครู อันดับ คศ.๓ นางศรีสุวรรณ คนไวนางศรีสุวรรณ คนไว ครู อันดับ คศ.๒
นายนิกร สิทธิเลาะนายนิกร สิทธิเลาะ ครู อันดับ คศ.๑ นางสาวประคอง เครือชมภูนางสาวประครอง เครือชมภู ครู อันดับ คศ.๑
นางสาวศศิธร ชาแท่น ครู อันดับ คศ.๑ นางสาวหงส์ฟ้า คำสำโรง ครูผู้ช่วย
นางสาวทิวารัตน์ คุรุนันท์ ครูผู้ช่วย นางสาวกนกพิชญ์ เสาร่อน ครูอัตราจ้าง