บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายวรวิทย์ สุดตาสอน ครู อันดับ คศ.๓

นายยรรยง ชาญวิรัตน์ ครู อันดับ คศ.๓ นายอนุศักดิ์ ด่านนุกูล ครู อันดับ คศ.๓
นางเกษิณี สุดตาสอน ครู อันดับ คศ.๓ นายสุทธิชัย ดีวงษ์ ครู อันดับ คศ.๓
นายรวิภาส อภินันท์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย นายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮามนายวีรวัฒน์ แสนจันทร์ฮาม ครูอัตราจ้าง