บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานเกษตร
นางสาวชิดนภา ศรียา ครู อันดับ คศ.๓

  • งานเกษตร
นายประหยัด ศิริรจันทร์นายประหยัด ศิริจันทร์ ครู อันดับ คศ.๓ นายสุชาติ แสนหล้านายสุชาติ แสนหล้า ครู อันดับ คศ.๓
  • งานบ้าน

หัวหน้างานบ้าน
นางเอื้องบุษบา ชำนาญพล ครู อันดับ คศ.๓

นางดุษฎี แสนหล้า ครู อันดับ คศ.๓ นางยุวดี จันทร์โพธิ์ ครู อันดับ คศ.๓
นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์ ครู อันดับ คศ.๓
  • งานธุรกิจ

หัวหน้างานธุรกิจ
นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ ครู อันดับ คศ.๓

นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ ครู อันดับ คศ.๓

  • งานช่าง

หัวหน้างานช่าง
นายมีรัตน์ ฆ้องคำ ครู อันดับ คศ.๓

นายสมพร รัตนวัตร์ ครู อันดับ คศ.๓ ไพบูลย์นายไพบูลย์ มุมอ่อน ครู อันดับ คศ.๓
ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา ครู อันดับ คศ.๓
  • งานคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นางนิตยาพร กินบุญ ครู อันดับ คศ.๒

นายสาคร ชำนาญพล ครู อันดับ คศ.๓ นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตรนายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร ครู อันดับ คศ.๓
นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็งนางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง ครู อันดับ คศ.๒ นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษานายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา ครู อันดับ คศ.๑
นายจารุวัฒน์ บ่อดินดำนายจารุวัฒน์ บ่อดินดำ ครูผู้ช่วย นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์ พนักงานราชการ
นางสาวจิรารัตน์ เหง้าปูน ครูอัตราจ้าง