บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานบ้าน
นางเอื้องบุษบา  ชำนาญพล ครู อันดับ คศ.๓

  • งานบ้าน

 

นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์ ครู อันดับ คศ.๓ นางยุวดี จันทร์โพธิ์ ครู อันดับ คศ.๓
  • งานเกษตร

หัวหน้างานเกษตร
นางสาวชิดนภา  ศรียา ครู อันดับ คศ.๓

 

นายประหยัด ศิริรจันทร์นายประหยัด ศิริจันทร์ ครู อันดับ คศ.๓ นายภัทรพงษ์  เยี่ยมยอด  ครูผู้ช่วย
  • งานธุรกิจ

หัวหน้างานธุรกิจ
นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ ครู อันดับ คศ.๓

นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ ครู อันดับ คศ.๓

  • งานช่าง

หัวหน้างานช่าง
นายมีรัตน์ ฆ้องคำ ครู อันดับ คศ.๓

นายสมพร รัตนวัตร์ ครู อันดับ คศ.๓ ไพบูลย์นายไพบูลย์ มุมอ่อน ครู อันดับ คศ.๓
ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา ครู อันดับ คศ.๓