บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานบ้าน
นางเอื้องบุษบา  ชำนาญพล ครู อันดับ คศ.๓

  • งานบ้าน
นางดุษฎี แสนหล้า ครู อันดับ คศ.๓ นางยุวดี จันทร์โพธิ์ ครู อันดับ คศ.๓
นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์ ครู อันดับ คศ.๓
  • งานเกษตร

หัวหน้างานเกษตร
นางสาวชิดนภา  ศรียา ครู อันดับ คศ.๓

นายประหยัด ศิริรจันทร์นายประหยัด ศิริจันทร์ ครู อันดับ คศ.๓ นายสุชาติ แสนหล้านายสุชาติ แสนหล้า ครู อันดับ คศ.๓

นายภัทรพงษ์  เยี่ยมยอด  ครูผู้ช่วย

  • งานธุรกิจ

หัวหน้างานธุรกิจ
นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ ครู อันดับ คศ.๓

นางจันทร์ทิพย์ ลอยเมฆ ครู อันดับ คศ.๓

  • งานช่าง

หัวหน้างานช่าง
นายมีรัตน์ ฆ้องคำ ครู อันดับ คศ.๓

นายสมพร รัตนวัตร์ ครู อันดับ คศ.๓ ไพบูลย์นายไพบูลย์ มุมอ่อน ครู อันดับ คศ.๓
ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา ครู อันดับ คศ.๓
  • งานคอมพิวเตอร์

นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร  ครู อันดับ คศ.๓

นายสาคร ชำนาญพล ครู อันดับ คศ.๓ นางนิตยาพร  กินบุญ ครู อันดับ คศ.๓
นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็งนางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง ครู อันดับ คศ.๒ นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษานายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา ครู อันดับ คศ.๑
นายจารุวัฒน์ บ่อดินดำนายจารุวัฒน์ บ่อดินดำ ครู อันดับ คศ.๑ นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์ พนักงานราชการ
นางสาวจิรารัตน์ เหง้าปูน ครูอัตราจ้าง