จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 188 216 404 12
ม.2 168 249 417 11
ม.3 167 227 394 11
ม.4 118 217 335 11
ม.5 126 209 335 11
ม.6 128 189 317 11
895 1307 2202 67