โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 2025

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ให้ทันต่อยุคสมัยเพื่อเป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนดภายในปี 2568