โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ด้านผู้เรียน

1. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ปี 2563   1) สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวมณฑกานต์ นันตะชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากชุมนุมช่างประดิษฐ์ ของว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ คุณกัณหา เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  2) สาขาสื่อสารมวลชนและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายยศวริต วิชาการ และนางสาวศศิณา เหมรัตน์หิรัญ

2. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เรื่อง เครื่องฟอกอากาศ/ลดฝุ่น PM 2.5 การประกวดโครงงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขต ประจำปี 2563

3. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563

4. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการเข้าร่วมการประกวด โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2019 ระดับประเทศ

5. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับโล่เกียรติคุณ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC ประจำปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

6. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับโล่เกียรติยศ เป็นโรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

7.  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับทอง สถานศึกษาต้นแบบระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 มอบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

8.  โรงเรียนได้รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The basic Education Commission Quality Award) OBECQA : 2560 ประจำปี 2560 มอบโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.  โรงเรียนได้รับ โล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปี 2558 ผลงานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 มอบโดย กระทรวงศึกษาธิการ

10.  โรงเรียนได้รับ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปี 2558 ผลงานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 มอบโดย กระทรวงศึกษาธิการ

11. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตร รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 มอบโดย กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 28 กันยายน 2561

12. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเยาวชนด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มอบโดย ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ไว้ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561

13. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับโล่ โรงเรียนที่ได้คะแนนพัฒนาการรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลำดับที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด สพม.25 การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เขต 25 ประจำปีการศึกษา 2561 มอบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

14. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับโล่ โรงเรียนที่ได้คะแนนพัฒนาการรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลำดับที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด สพม.25 การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เขต 25 ประจำปีการศึกษา 2561 มอบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

15. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม “โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” 1 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น มอบโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 5 เมษายน 2562

16. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับโล่เกียรติยศ คัดเลือกเป็น “สถานศึกษาต้นแบบ” ในงานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION&EDUCATION EXPO 2019 ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มกราคม  2562

17. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับโล่เกียรติบัตร ในการประกวด ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “SIAO MODEL Symposium 2019” ด้านทักษะชีวิต ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่-ใหญ่พิเศษ ระดับดีมาก มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

18. ผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 51 รายการ ได้รับรางวัล เหรียญทอง 27 เหรียญ  เงิน 13 เหรียญ ทองแดง 7 เหรียญ  และเข้าร่วม 4 รายการ