มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลว.2 ม.ค.2565

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ให้นักเรียนเรียนตามตารางเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) และแบบ On Demand ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565