ประกาศและปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565


รายละเอียดการรับนักเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปีการศึกษา 2565

=>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม อ่านรายละเอียดประกาศคลิกที่นี้
=>ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่านรายละเอียดประกาศคลิกที่นี้
=>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อ่านรายละเอียดประกาศคลิกที่นี้
=>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ อ่านรายละเอียดประกาศคลิกที่นี้

ไประบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่