ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปีการศึกษา 2565


วันที่ 11- 12 พฤษภาคม ​2565 เวลา 07.30- 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 45 ปี
ขอให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ทรงผมถูกระเบียบ