การประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2/2565

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้จัดการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายสุริยาห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงาน และเป็นการกำกับติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผนฯ โดยมีนางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม