ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

  1. http://web60.pwwk.ac.th/ita2563/034ประกาศเจตจำนงสุจริต ไทย.pdf ฉบับภาษาไทย
  2. http://web60.pwwk.ac.th/ita2563/034ประกาศเจตจำนงสุจริต อังกฤษ.pdf ฉบับภาษาอังกฤษ