ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล/๕๕-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศเชิญชวน

Read more

ผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาดินแต่ละบริเวณในอำเภอภูเวียงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน”

การศึกษาดินแต่ละบริเ

Read more