กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ 
กฎ ก.ค.ศ. 
1.กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
2.ว25/55 กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) พ.ศ.2555
3.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548
4.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2548
5.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
6.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
7.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
8.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
9.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการให้ใด้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำเแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2550
10.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
11.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2550
12.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
13.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
14.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
15.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
ระเบียบ 
1.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556
2.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2548
3.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
4.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2548
5.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551
7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
8.ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
9.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2542
10.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. 2542
12.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
13.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
14.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
15.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
16.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
17.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
18.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
19.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
20.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
21.ระเบียบว่าด้วยความลับของราชการ พ.ศ.2544
หนังสือเวียน 
  >> กรมบัญชีกลาง 
1) ละเมิด
:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ(ว 46/2553)
:: ซักซ้อมความเข้าใจกรณีความรับผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ(ว 49/2552)
:: การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ว 217/2551)
:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงฯ(ว 75/2550)
:: แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท(ว 66/2550)ี่
:: แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวน(ว 56/2550)
:: การสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของ สตง.(ว 1/2550)
:: การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดให้กระทรวงการคลังฯ(ว 336/2549)
:: ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ฯ(ว 118/2548)
:: แนวทางปฏิบัติความรับผิดทางละเมิด กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุฯ(ว 48/2548)
:: แนวปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด(ว 139/2547)
:: แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย (ว 75/2544)
:: การอุทธรณ์คำสั่งตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ว 60/2548)
2) ลาศึกษาต่อ
:: แนวทางปฏิบัตเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษาฯ(ว 42/2551)
:: การศึกษาฝึกอบรมฯ ณ ต่างประเทศ บางกรณีไม่ต้องค้ำประกัน(ว 410/2550)
:: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาชดใช้เงินกรณีรับทุนฯ(ว 83/2549)
:: การดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาศึกษา ฝึกอบรม(ว 140/2547)
3) งานคดี
:: ระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง(ว 67/2552)
:: แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง(ว 374/2551)
:: การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง(ว 97/2551)
:: กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง(ว 21/2550)
:: วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ(ว 29/2548)
:: การรายงานข้าราชการต้องหาคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง
:: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง
:: แนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการติดตามลูกหนี้ของส่วนราชการ
:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ฯ
:: แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ฯ
:: แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ.เกินสิทธิ
:: มติ ค.ร.ม. การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (ว184/2549)
4) ค่าเช่าบ้าน
:: หลักเกณฑ์การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ(ว 106/2551)
:: สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง(ว 19/2549)
:: สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ว 112/2548)
:: สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน(ว 94/2546)
:: ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือตอบข้อหารือเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
:: คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
5) อื่นๆ
:: เบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด(ว 332/2551)
:: การเบิกจ่ายเงินเบี้ยประชุม(ที่ กค 0406.4/10377 ลว. 2 เม.ย.2553)
:: การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน(ว 503/48)
:: การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ(ว 75/2548)
:: การขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกดำเนินคดีอาญา โดยกรณียังไม่ถึงที่สุด(ว 122/2552)
:: การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้การในการสอบสวนกรณีทุจริต
:: อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับ ป.ตรี
  >> กฤษฎีกา 
:: หารือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
  >> ก.ค.ศ. 
:: การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9/0132 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/398 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีฯ
:: การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการสังกัดต่างเขตพื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน
:: เปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
:: ข้าราชการครูถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ซักซ้อมความเข้าใจการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค. ปี 2544
:: หารืออำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.สพฐ.
  >> สพฐ. 
:: การหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ
:: ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
:: การไปราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษา
:: วินัยและการรักษาวินัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
:: การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการสังกัดต่างเขตพื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน
:: การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
:: การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการไปราชการ
:: การช่วยราชการของข้าราชการครู
:: ซักซ้อมความเช้าใจการมอบอำนาจ เกี่ยวกับการพัสดุ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
:: ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ของทางราชการ
:: ซักซ้อมความเข้าใจการอุทธรณ์คำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
:: มอบอำนาจการดำเนินการผ่อนชำระหนี้
:: หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์ที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด
  >> ศาลปกครอง 
:: หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครอง หน้า ,  2
  >> อื่นๆ 
:: หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
:: การใช้คำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
:: รวมหนังสือเวียนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
:: ร่างแผนกฎหมายพัฒนาแห่งชาติ
:: วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองหนังสือราชการ
:: ขอความร่วมมือใช้เลขไทยในหนังสือราชการ
:: การไปเป็นพยานตามหมายศาล